ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Χρήστες & Οφέλη

Share |

Το ΕΚΤ με το έργο αυτό λειτουργεί καταλυτικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ζυμώσεις που θα αποφέρουν αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας για τον ευρύτερο χώρο της Ε&Τ. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ως συγγραφείς και αναγνώστες επιστημονικού περιεχομένου μπορούν να:

 • Έχουν άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε πλήρη κείμενα επιστημονικού περιεχομένου
 • Αυξήσουν την αναγνωσιμότητα και απήχηση του έργου τους σε παγκόσμιο αποκτώντας περισσότερες αναφορές (citations) από άλλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας
 • Παρακολουθούν (tracking) την πορεία του έργου τους μέσω στατιστικών εργαλείων που παρέχουν οι υποδομές ανοικτής πρόσβασης
 • Να συγκεντρώνουν σε ένα κεντρικό σημείο το έργο τους
 • Να διαχειρίζονται και να ελέγχουν το έργο τους ηλεκτρονικά χωρίς γεωγραφικό περιορισμό με τη βοήθεια εύχρηστων δικτυακών εφαρμογών
 • Να έχουν εξασφαλισμένη διατήρηση του επιστημονικού τους υλικού που θα συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα
 • Να έχουν μειωμένα έξοδα μέσω της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά
  Να έχουν πιο άμεση επικοινωνία με τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες, προσφέροντας:

 • Μειωμένο κόστος διάχυσης του επιστημονικού περιεχομένου
 • Δυνατότητες συνεργασίας και συντονισμένων ενεργειών
 • Παροχή σύγχρονων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών
 • Διεθνή προβολή του κύρους και της αξίας τους
 • Ευκαιρίες για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
 • Δυνατότητες εκμετάλλευσης των καινοτόμων ιδεών
 • Έλεγχο και διατήρηση του επιστημονικού περιεχομένου μέσω ενός κεντρικού συστήματος.

Σε επιχειρήσεις και κερδοσκοπικούς οργανισμούς παρουσιάζοντας ευκαιρίες για:

 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Σύνδεση της επιστήμης με την παραγωγή
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συνεργασία και διάλογο με την επιστημονική κοινότητα.

Στο ευρύ κοινό:

 • Καθιστώντας τα επιστημονικά αποτελέσματα δημόσιο αγαθό
 • Προωθώντας τη δημιουργικότητα και αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα
 • Ενισχύοντας ένα διακρατικό δίκτυο συνεργασιών και επαφών
 • Προσφέροντας στις αναπτυσσόμενες χώρες σύγχρονες και χωρίς κόστος δυνατότητες δημιουργίας και πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο.
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ