Όροι Χρήσης

1. Οι Επισκέπτες/Χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής, ΕΚΤ/ΕΙΕ) συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Δεδομένων βάσει της οποίας έγινε η συλλογή των δεδομένων. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων ενημερώνοντας για τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτόν το διαδικτυακό τόπο. Όταν το ΕΚΤ/ΕΙΕ κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Δεδομένων, θα σας ενημερώσει με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

2. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ/ΕΙΕ στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας openaccess@ekt.gr

3. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο διαδικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του ΕΚΤ/ΕΙΕ που εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, Ελλάδα.

4. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι το ΕΚΤ/ΕΙΕ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την ποστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤ/ΕΙΕ Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.openaccess.gr αδειοδοτείται με άδεια Creative Commons Greece 3.0. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και διασκευή του έργου για μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο ΕΚΤ/ΕΙΕ ως δημιουργό του έργου.

Αναφορικά με το περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου http://www.openaccess.gr/ επιτρέπεται η χρήση για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, με αναφορά στην πηγή. Για λοιπές χρήσεις απαιτείται η άδεια του ΕΚΤ/ΕΙΕ ή/ και του συγγραφέα.

6. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου http://www.openaccess.gr/ του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

7. Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.

8. Οποιoδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται σ' εσάς μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΕΚΤ/ΕΙΕ ή με τρίτους.

9. Εγγραφή: Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε συνδρομητής των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμφωνείτε να:

a. παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από το ΕΚΤ/ΕΙΕ μέσω του διαδικτυακού τόπου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και

b. διατηρείτε και επικαιροποιείτε τα πληροφοριακά δεδομένα σας έτσι ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

10. Κάθε φορά που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφοριακά δεδομένα στο ΕΚΤ/ΕΙΕ:

a. Συμφωνείτε να μεταβιβάζετε στο ΕΚΤ/ΕΙΕ κάθε αναγκαίο δικαίωμα από την πνευματική ιδιοκτησία επί του παρεχόμενου περιεχομένου έτσι ώστε να μπορεί το ΕΚΤ/ΕΙΕ να κάνει χρήση του περιεχομένου αυτού σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο, και στα πλαίσια των σκοπών του ΕΚΤ/ΕΙΕ, και

b. Εγγυάσθε στο ΕΚΤ/ΕΙΕ ότι αυτή η χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου επ' αυτού.

11. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό το διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στα πλαίσια του νόμου, το ΕΚΤ/ΕΙΕ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό το διαδικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο.

12. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην επιφέρετε καμία βλάβη στο ΕΚΤ/ΕΙΕ, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές αυτού και στα σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μ' αυτό, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή κόστος (στα οποία συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, το κόστος εύλογης δικηγορικής αμοιβής) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.

13. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

14. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν' αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που το ΕΚΤ/ΕΙΕ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του ΕΚΤ/ΕΙΕ, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ/ΕΙΕ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντα διαδικτυακού τόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

15. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του διαδικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο διαδικτυακό τόπο. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό τόπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του διαδικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος σ' εσάς οποτεδήποτε.

16. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου η αντανάκλαση (mirroring) αυτού του διαδικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο διαδικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντα διαδικτυακού τόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα ν' αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ' αυτό το διαδικτυακό τόπο.

17. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, καταχωρήσεις προβολής (banners)) προς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι τρίτοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

18. Μερικά μέρη αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των διαφημιστικών καταχωρήσεων ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή χορηγία. Αυτά είναι ευθύνη του διαφημιστή.

19. Η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου του ΕΚΤ/ΕΙΕ επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του νόμου, και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό τόπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο, ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την παροχή των υπηρεσιών του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

20. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου το ΕΚΤ/ΕΙΕ αναμένει ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του διαδικτύου.

21. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΕΚΤ/ΕΙΕ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

22. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών του ΕΚΤ/ΕΙΕ με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθη αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου του ΕΚΤ/ΕΙΕ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο του ΕΚΤ/ΕΙΕ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό ή σε περίπτωση πώλησης μέρους του κεφαλαίου του ή διάθεσης των δραστηριοτήτων του ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτό ή ανήκουν σ' αυτό. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Δεδομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου του ΕΚΤ/ΕΙΕ έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.

23. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου.