ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση
  • Home
  • FP7 Post-Grant OΑ Pilot

FP7 Post-Grant OΑ Pilot

Share |

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί, μέσω του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE 2020, πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

Η πιλοτική δράση ενισχύει τη διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του 7ου ΠΠ με ανοικτή πρόσβαση χωρίς να επηρεάζει την ελευθερία των συγγραφέων να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιεύσεις τους θα διατεθούν με ΑΠ.

Η πιλοτική δράση αφορά δημοσιεύσεις έργων των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 6.000 ευρώ για μονογραφίες και 2.000 ευρώ για άρθρα ή σχετικές δημοσιεύσεις.

Η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης δεν επηρεάζει την επιλογή του περιοδικού, ωστόσο η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και όχι για υβριδικά περιοδικά. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι έγκριτες δημοσιεύσεις (peer-reviewed), ενώ είναι δυνατό να ζητηθούν στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το τελικό αντίγραφο της δημοσίευσης κατατίθεται σε αποθετήριο που είναι συμβατό με το OpenAIRE ή στο Zenodo. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατό, από τους ίδιους τους εκδότες, ωστόσο η κατάθεση μπορεί να γίνει και από το ίδιο το ίδρυμα ή τους ερευνητές.

Στο κεντρικό σύστημα  https://postgrantoapilot.openaire.eu/#home που έχει αναπτύξει το OpenAIRE μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, να διερευνήσετε αν το έργο σας και ο φορέας σας είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, να υποβάλλετε το αίτημά σας και να παρακολουθήσετε την πορεία του.

Τα αιτήματα θα εξετάζονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής. Η υποβολή του σχετικού αιτήματος μπορεί να υποβληθεί είτε από τους ίδιους τους ερευνητές, είτε (κατά προτίμηση) από τις υπηρεσίες των ιδρυμάτων (βιβλιοθήκες, Επιτροπή Ερευνών).

Δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή το πρόγραμμα Marie Curie είναι επίσης επιλέξιμες.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετείχε και στο σχεδιασμό της δράσης, έχει αναλάβει την ενημέρωση και την προώθηση του προγράμματος στους δικαιούχους ερευνητές με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του. Στην ιστοσελίδα  http://www.lis.upatras.gr/fp7post/ η ΒΚΠ παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στα ελληνικά, αναφορικά με την περιγραφή της δράσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ερευνητών και των φορέων για χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τα λοιπά κριτήρια και υποβολή ερωτημάτων: https://www.openaire.eu/goldoa/fp7-post-grant/pilot.

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ