ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Το ΕΚΤ

Share |
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό και με τις πλέον σύγχρονες και μεγάλης κλίμακας τεχνολογικές υποδομές, το ΕΚΤ αποτελεί κομβικό σημείο πληροφόρησης και υπηρεσιών για την Έρευνα και την Τεχνολογία, με έμφαση:

• στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονική πληροφόρησης μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης και Τεχνολογίας
• στην ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών επιστημονικής επικοινωνίας, κυρίως με ανοικτή πρόσβαση (θεματικά και ιδρυματικά αποθετήρια, επιστημονικά περιοδικά)
• στην ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών
• στην παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία
• στην τεκμηρίωση και την προαγωγή του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος
• στην υποστήριξη του αυτοματισμού και της δικτύωσης βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία
• στην υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών οργανισμών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με την ιδιότητά του ως Εθνικού Σημείου Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα
• στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στην προώθηση της καινοτομίας

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ